Додатоци за предтретман:

  • ЗА АНАЛИЗА
  • ЗА ФИКСИРАЊЕ НА МЕТЕРИЈАЛИТЕ
  • ЗА ПОКРИВАЊЕ БАЗЕНИ
  • ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПОВРШИНИТЕ