Процес на заштита од корозија, каде предобработениот  алуминиум со употреба на електростатика се бојадисува со прашкаста  боја. Специјални хемикалии и процеси за пред-третман:

Постапки за предобработка:

  • ЧИСТЕЊЕ
  • НАГРИЗУВАЊЕ
  • НАГРИЗУВАЊЕ СО ОДМАСТУВАЊЕ
  • ХРОМИРАЊЕ
  • БЕЗХРОМАТНО
  • СПЕЦИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ